‘Melankoli’ | Ruby Aldridge By Lina Schneyius For Vogue Turkey | November 2012

by The Editor