‘On Golden Pond’ | Lottie Hayes By Anya Holdstock For British Girls Magazine | 2019